Menu

Vedtægter for ”Foreningen Odense Boldklubs Old Boys”

image
 1. Navn og hjemsted

”Foreningen Odense Boldklubs Old Boys” har basis i ”Odense Boldklub, klubben for amatørfodbold”, med hvem den samarbejder. Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

 1. Formål

Foreningens formål er at iværksætte sociale og trivselsrettede aktiviteter, samt at yde støtte til ”Odense Boldklub, klubben for amatørfodbold” i det organisatoriske og det ungdomsrettede arbejde i almindelighed og i særdeleshed at medvirke til det sportslige arbejde i Old Boys Afdelingen i ”Odense Boldklub, klubben for amatørfodbold”.

 1. Medlemmer

Alle interesserede kan optages som medlemmer.

 1. Kontingent og eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningen, overtræder vedtægterne eller er i restance i mere end 3 måneder med betaling af kontingent.  Kontingentstørrelsen fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen, og man er først medlem, når kontingentet er betalt.

 Medlemskartotek ajourføres løbende. Udelukkede medlemmer kan få deres sag behandlet på første ordinære generalforsamling.

 

 1. Bestyrelsens sammensætning

 

Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse og udfører generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af i alt 5-9 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen af medlemmerne på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges 5-9 medlemmer således: I ulige år vælges formand og 2-3 medlemmer samt 1 suppleant og i lige år vælges kasserer og 2-3 medlemmer samt 1 suppleant.

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøde.

Suppleanter har taleret, men ingen stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær, således at forretningsudvalget i bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer. Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og skal føre protokol over sine møder.

 

 1. Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og annoncering på hjemmesiden for ”Odense Boldklub, klubben for amatørfodbold” samt andre steder, hvor det måtte findes hensigtsmæssigt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle, der har betalt kontingent og ikke er ekskluderet.

Alle medlemmer har indflydelse på valg af bestyrelse og øvrige dagsordenspunkter.

 

 1. Dagsorden for ordinær generalforsamling

 

Pkt. 1.  Valg af dirigent

Pkt. 2.  Bestyrelsens beretning

Pkt. 3.  Regnskab fremlægges til godkendelse

Pkt. 4.  Indkomne forslag

Pkt. 5.  Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

Pkt. 6.  Foreningens fremtidige virksomhed

Pkt. 7.   Eventuelt

 

 1. Generalforsamlingens afvikling

 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afgør ved simpel stemmeflerhed de forelagte forslag, bortset fra forslag om vedtægtsændringer eller om foreningens opløsning.

Ønskes skriftlig afstemning skal dirigenten imødekomme dette.

Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.

 

 1. Vedtægtsændringer

 

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at 1/4 af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen.

Såfremt forslaget vedtages med mindst 2/3 majoritet, inden at der er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig alene med 2/3 majoritet uanset de mødtes antal.

 

 1. Foreningens regnskabsår og revision

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Senest 3 uger før den ordinære generalforsamling afholdes revision med de valgte revisorer, således at regnskabet kan fremlægges af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningens revisor kan til ethvert bestyrelsesmøde få adgang til foreningens daglige regnskab samt de økonomiske dispositioner og regnskabsføringen.

Revisor skal anmode om denne ret senest 8 dage før et bestyrelsesmøde.

 

 1. Tvivlsspørgsmål

 

Alle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen. Dog har medlemmerne ret til at indanke bestyrelsens afgørelser for en generalforsamling.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling

 

En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med angivelse af dagsordenspunkter og motivering af forslag.

Indkaldelsesproceduren er den samme som ved en ordinær generalforsamling.

 

 1. Foreningens opløsning

 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling og kræver, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, samt at mindst 3/4 af disse stemmer for opløsning.

Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indvarsler bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte kvalificerede majoritet uden hensyntagen til de mødtes antal.

Ved opløsning tilfalder foreningens midler ”Odense Boldklub, klubben for amatørfodbold” til ungdomsarbejde.

 

Således vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 22. juni 2021.

Formand: Jan Johansen

Dirigent: Peter Nielsen

Sidste nyt

Luk