Menu

Klubbens love og organisation

Klubbens love


FOR
ODENSE BOLDKLUB
(klubben for amatørfodbold)


Navn og hjemsted
§ 1.
Klubbens navn er Odense Boldklub (klubben for amatørfodbold). Dens hjemsted er Odense kommune.

Formål
§ 2.
Odense Boldklub (klubben for amatørfodbold) har til formål at give medlemmerne adgang til under de bedst mulige vilkår at spille fodbold samt at fremme interessen for dette spil for den odenseanske ungdoms vedkommende i særdeleshed og for voksne i almindelighed. Det tillægges herved særlig betydning, at børn og unge under 25 år får mulighed for aktivitet og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

§ 3.
Klubben skal være tilsluttet Dansk Boldspil-Union og DBU Fyn under Danmarks Idræts-Forbund.
Odense Boldklub (klubben for amatørfodbold) er aktionær i Odense Boldklub A/S.

Medlemmerne
§ 4. Enhver kan blive medlem af klubben som aktiv eller passiv, når medlemskontoret godkender optagelsen i henhold til de af bestyrelsen godkendte retningslinjer.

Udmeldelse skal ske skriftligt og kan kun ske i henhold til de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer.

Medlemskartoteket ajourføres løbende.


Kontingent
§ 5. Kontingent og gebyr ved indmeldelse fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor, meddele hel eller delvis kontingentfrihed.

Et medlem, der er i kontingentrestance i mere end 3 måneder, kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben, hvis restancen ikke er betalt senest 14 dage efter medlemskontorets skriftlige anmodning herom.

 • Det pågældende medlem kan ikke genoptages før gælden er betalt. Uden for dette tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem af klubben eller idømme karantæne, når særlige forhold giver anledning hertil. Et ekskluderet medlem kan indanke sagen for en generalforsamling.

 

Bestyrelsen
§ 6.
Klubben ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Generalforsamlingen vælger særskilt følgende: Formand, næstformand, kasserer og 2 sportslig ansvarlige. Valgene er for 2 år.

Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter: Suppleant for næstformand / kasserer samt valg af én suppleant for de sportslig ansvarlige. Valgene sker for 2 år.

Bestyrelsen udpeger hvert år de medlemmer, der på Odense Boldklub A/S’ ordinære generalforsamling indtræder i selskabets bestyrelse som repræsentanter Odense Boldklub (klubben for amatørfodbold). Ligeledes udpeger bestyrelsen en repræsentant til Kvinde Eliteudvalget. Udpegningen sker fra bestyrelsens midte. Genudpegning kan finde sted.

Behandling af indkomne forslag

 • 7.
  Bestyrelsen er berettiget til at træffe alle dispositioner, der vedrører klubben, herunder også pantsætning af fast ejendom. Køb og salg af fast ejendom skal godkendes på generalforsamlingen.
  Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.

Formanden og et medlem af forretningsudvalget tegner foreningen

Et flertal af bestyrelsen skal godkende aftaler vedr. Samarbejdsaftaler med Odense Sport & Event.

 

Økonomi
§ 8.
Inden hvert års 1. januar skal bestyrelsen godkende et budget for det kommende års indtægter og udgifter.
Regninger kan anvises til udbetaling i henhold til prokuradokument.
Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt og i øvrigt efter behov. Der føres protokol over forhandlingerne, og protokollatet godkendes på hvert efterfølgende møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Det påhviler bestyrelsen at påse, at driften af klubbens restaurant sker på god og forsvarlig måde. Bestyrelsen kan ansætte en bestyrer eller indgå aftale om bortforpagtning.
For de af bestyrelsen eller generalforsamlingen trufne beslutninger hæfter alene Odense Boldklub (klubben for amatørfodbold).


Generalforsamlinger
§ 9.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Aflæggelse af regnskab

 1. Behandling af indkomne forslag
 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 3. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 4. Valg af revisor
  8. Eventuelt

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes i løbet af en måned, såfremt 30 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen ledsaget af en fremstilling og motivering af det forslag, der ønskes behandlet.

  § 10.
  Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og offentlig annoncering.
  Dagsordenen skal indeholde en specificeret angivelse af de forslag, der ønskes behandlet, og senest 8 dage før generalforsamlingen være tilgængelig for medlemmerne i klubbens lokaler.
  Forslag fra medlemmerne må for at kunne optages på dagsordenen for den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar.
  Såfremt medlemmer af bestyrelsen ikke ønsker genvalg ved den forestående generalforsamling, skal dette anføres i bekendtgørelsen af generalforsamlingen.

  § 11.
  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og afgør ved simpel stemmeflerhed de forelagte forslag.
  En lovlig indvarslet generalforsamling er – bortset fra beslutning om lovændring og klubbens opløsning – beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Intet medlem har ret til at afgive stemme uden ved personligt fremmøde. Til bestyrelsen kan kun vælges aktive seniormedlemmer, der er til stede, eller som forinden har givet skriftligt tilsagn til bestyrelsen.
  På generalforsamlingen har alle medlemmer taleret, medens kun aktive seniormedlemmer har stemmeret. Adgang til generalforsamlingen og udøvelse af stemmeret kan gøres afhængig af dokumentation for betalt kontingent.

  § 12.
  Til at vedtage lovændringer kræves, at mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen. Opnås en sådan majoritet på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig med hensyn til lovændringer, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling, hvor lovændringen kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.

  Regnskab og revision
  § 13.
  Regnskabsåret er kalenderåret.
  Klubbens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges på den ordinære generalforsamling.
  Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne i klubbens lokaler senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
  Regnskabet omdeles på generalforsamlingen til hvert af de fremmødte medlemmer.

  Opløsning
  § 14.
  Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

  Halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer må være til stede, og til vedtagelse fordres, at 5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning.

  Er halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer ikke til stede, indkaldes en ny generalforsamling med 14 dages varsel. På den nye generalforsamling kan bestemmelse tages med ovennævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til de mødendes antal.

  I tilfælde af opløsning skal eventuelle midler tilfalde foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejder i Odense kommune.

  -------------------

  Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. april 2019.

 

Luk